"ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ"

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ"
ПРОФЕСИЯ " ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ"
СПЕЦИАЛНОСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ"
ПРИЕМ: ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ПО-ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА:

 • ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
 • ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 • СПИЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • НОРМАТИВНО ПРАВНА УРЕДБА НА ТУРИЗМА;
 • ПСИХОЛОГИЯ НА БИЗНЕСА;
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ;
 • ТУРИСТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ
 • МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА
 • ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ
 • ЕФЕКТИВНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
 • ОСНОВИ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА
 • БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
 • КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ
 • ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 28 СЕДМИЦИ / 960 ЧАСА
БРОЙ НА ОБУЧАВАНИТЕ ЛИЦА - ГРУПОВО, В СЪСТАВ 10-12 ЛИЦА

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

 • ЧРЕЗ ТЕКУЩИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ
 • ЧРЕЗ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - ПОЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ОРИЕНТИРОВЪЧНА ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО - 680 ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС
ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА " ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ "

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Историческото развитие и съвременното териториално разпределение на туризма.
 • Факторите и ресурсите на туризма.
 • Структурите и органите на управление и координация на туристическата дейност.
 • Същността, особеностите на предлагането, търсенето и ценообразуването в туризма.
 • Особеностите и основните функции на туристическия пазар.
 • Основните положения при управление на доходите и печалбата на туристическите фирми.
 • Характеристиките и особеностите на различните видове туризъм – ваканционен, културен, екологичен, здравен и балнеоложки, спортен, селски и др.
 • Държавните икономически регулатори, имащи отношение към туристическия бизнес – данъци, такси, акцизи, валутни коефициенти, разчети с банките.
 • Основни познания по счетоводство.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда.
 • Основните правила за работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда.
 • Пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях.
 • Нормативните изисквания за длъжността и необходимите компетенции.
 • Фирмената организация и основните моменти от длъжностните характеристики на служителите.
 • Да знае прилага правилата за поддържане на безопасни и здравословни условия на труд.

ДА МОЖЕ :

 • Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
 • Да участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, при необходимост изказва мнение и прави предложения за по-правилно разпределение на задачите, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на работата, която му е възложена.
 • Да разбира собствената си роля в дейността на фирмата и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
 • Работа с компютър и свободно ползване на програмни продукти.
 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език в достатъчен обем.

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"